Privacyverklaring ICT in de Wolken

Als verzorger van onderwijs binnen het programma ICT in de Wolken hebben we te maken met persoonsgegevens van jonge mensen en hun ouders of verzorgers. Aan de bescherming van deze persoonsgegevens hechten we veel waarde. Dit komt tot uitdrukking in de eisen die wij stellen aan zowel de eigen organisatie als aan partijen waarmee we samenwerken. In onderstaande informatie kunt u lezen welke persoonsgegevens we verwerken, waarom we dit doen en welke rechten er zijn voor leerlingen en ouders of verzorgers.

 

Leerling bij ICT in de Wolken

Wij gaan zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. In verband met het geven van onderwijs, het begeleiden van onze leerlingen, en de vastlegging daarvan in een excelsheet, worden gegevens over en van leerlingen vastgelegd. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. Het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is voor het volgen van het programma ICT in de Wolken.
De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt tot de docent/begeleiders en de programmaleider van ICT in de Wolken. In het programma wordt samengewerkt met bedrijven en instellingen. Deze hebben geen toegang tot de persoonsgegevens van de leerlingen.

Welke gegevens we verwerken en bewaartermijnen

Voor het kunnen verzorgen van goed onderwijs verwerken we voortgangsgegevens, zoals aanwezigheid bij de activiteiten en lessen binnen het programma, de projecten die gekozen en uitgevoerd zijn en de resultaten daarvan.
Behalve deze gegevens hebben we ook andere persoonsgegevens nodig, zoals naam, adres, e-mail-adres, telefoonnummer, school, schoolsoort, klasniveau en naam van de mentor. Ook beschikken we over (e-mail)adresgegevens en telefoonnummer van de ouders/verzorgers. Die laatste gebruiken we om te kunnen communiceren over de voortgang, in geval van een calamiteit en voor de betaling van de ouderbijdrage.
We bewaren gegevens niet langer dan noodzakelijk en uiterlijk tot twee jaar na beëindiging door een leerling van het programma, dat laatste slechts voor enquêteringsdoeleinden.

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

Ouders/verzorgers mogen voor zover de betrokken kinderen nog geen 16 jaar zijn de vastgelegde gegevens ter inzage opvragen. Als kinderen 16 jaar worden beperkt dit recht op inzage zich tot alleen de resultaten bij een project. De rechten voor inzien, wijzigen of verwijderen gaan over op de leerling als deze 16 jaar wordt. Wordt een leerling 18 jaar dan is er voor ouders en verzorgers alleen inzage mogelijk als de leerling daar toestemming voor geeft. ICT in de Wolken mag hierbij andere delen van de excelsheet afschermen als daar informatie in staat over anderen, zoals medeleerlingen en hun ouders/verzorgers.
De begeleidende docent hoeft geen inzage te geven in zijn of haar persoonlijke werkaantekeningen.
U mag gegevens laten wijzigen. Bijvoorbeeld als de leerling is verhuisd, we een foutje hebben gemaakt in de naam of adresgegevens. U mag vragen om het verwijderen van persoonsgegevens als de leerling het programma niet meer volgt. Hiervoor kunt u contact met ons op nemen.

Beeldopnames

Gedurende het programma kunnen er eventueel foto’s en beelden gemaakt worden ten behoeve van in- en extern gebruik ten dienste van promotie van en informatie over het programma. Denk hierbij bijvoorbeeld aan foto’s voor de website www.ictindewolken-almere.nl, het twitteraccount @ICTidW_Almere en voorlichtings- en wervingsactiviteiten. Voor het gebruik van beeldmateriaal waarop leerlingen herkenbaar zijn, worden zij expliciet om toestemming gevraagd.